Roskilde Dukke- og Figurteater Center

RDFC logo

Vedtægter

Vedtægter for RDFC Roskilde Dukke- og Figurteater Center.

Vedtaget den 20.02.2015

1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Roskilde Dukke og Figurteater Center, forkortet RDFC.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune.

2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:
 1. At formidle det bedste nationale og internationale figur- og dukketeater i foreningens hjemstedskommune.
 2. At formidle nævnte forestillinger til alle befolkningsgrupper i kommunen, således at det er mugligt at se dem tættest på værested eller trafikale centre.
 3. At medvirke til at gøre hjemstedskommunen til et nationalt center inden for figur og dukketeaterområdet og på den måde medvirke til udbredelse af kendskabet til Roskilde kommune som en kulturel kommune.

3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for og støtte foreningens formål.
Stk. 2. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside.
Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et kvartal.
Stk. 4. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves inden for hvert regnskabsår.

4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned.
Indkaldelsen sker med mindst 4 ugers varsel med angivelse tid og sted.
2 uger før generalforsamlingen skal den kunstneriske leders beretning, regnskabsaflæggelsen samt oversigt over regnskabsårets medlemmer sendes ud til bestyrelsen og medlemmer via e-mail.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt deres kontingent rettidigt for det forgangne år.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Den kunstneriske leders beretning
 4. Bestyrelsesformandens beretning
 5. Kasserens regnskabsaflæggelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Godkendelse af budget

  Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer: Den kunstneriske leder samt 4 til 6 medlemmer valgt blandt medlemmerne.
 9. Valg/genvalg af kunstnerisk leder. Den kunstneriske leder vælges første gang for 4 år og derefter for 2 år. Den kunstneriske leder er en del af bestyrelsen og hermed også af foreningen.
 10. Valg af 4 til 6 bestyrelsesmedlemmer, 2 til 3 vælges på ulige år og 2 til 3 på lige år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år
 11. Valg af 1 suppleant for 1 år
 12. Valg af 1 revisor
 13. Eventuelt
Stk. 5. Forslag
Forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Beslutninger
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når kasseren eller bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for den kunstneriske leder. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest seks uger efter, at anmodningen er kommet til den kunstneriske leders kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af den kunstneriske leder
Stk. 2. Den kunstneriske leder leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand og kasserer. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden eller den kunstneriske leder skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af den økonomiske medarbejder, der tillige fører foreningens medlemsregister.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisor.

8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af den kunstneriske leder. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændrings-forslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Roskilde kommune efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 20-022015.